Vedenie účtovníctva

Spracovanie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

 • spracovanie dokladov
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
 • agenda krátkodobého a dlhodobého majetku
 • spracovanie daňového priznania pre spotrebné, majetkové dane
 • evidencia DPH a spracovanie daňového priznania
 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb a zostavenie ročnej účtovnej závierky

Spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • spracovanie dokladov
 • vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka
 • evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
 • vedenie pokladničnej knihy
 • agenda krátkodobého a dlhodobého majetku
 • evidencia DPH a spracovanie daňového priznania
 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • spracovanie daňového priznania pre spotrebné a majetkové dane
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a zostavenie ročnej účtovnej závierky

Spracovanie miezd a personalistiky zahŕňa:

 • vedenie databázy zamestnancov, vyhotovenie podkladov potrebných pri vzniku a zániku pracovného pomeru
 • mesačné spracovanie miezd, vyhotovenie výkazov pre klienta, podklady pre PN, mzdové listy
 • spracovanie odvodov a výkazov do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a pre daňový úrad, elektronický styk s úradmi
 • ročné zúčtovanie dane z príjmu